Lufthavn i nærheden Airportservice in Wien seit über 25 Jahren - Telefon: 0043 676 351 64 20

Åben kort
Lokal tid:
20:48:57

Airportservice in Wien seit über 25 Jahren - Telefon: 0043 676 351 64 20

11, Wehrgasse, 1050, Wien, AT Österreich
Kontakter telefon: +43 676 3516420
Internet side: www.airportservice.at
Latitude: 48.193639, Longitude: 16.359371
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Lufthavn:

Wiener Luftfahrerverband

Hauslabgasse 24, Wien
airportLæs mere

Air Malta p.l.c.

Opernring 1, Wien
airportLæs mere

Helipad

Boerhaavegasse 8A, Wien
airportLæs mere

Heliport LPD Wien

Schottenring 7-9, Wien
airportLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning