Etablering i nærheden Mrs. Johanna Kölbl

Lokal tid:
19:07:56

Mrs. Johanna Kölbl

6, Falkestraße, 1010, Wien, AT Ausztria
Kontakter telefon: +43 1 5125147
Latitude: 48.2082759, Longitude: 16.3806027
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Dr. Angela Werner

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere
Dr. Werner Sporn

Dr. Werner Sporn

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

Dr. Haig Asenbauer

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere
MMA Trading GmbH

MMA Trading GmbH

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

NL Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

TB Consult und Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning