Steder i Innsbruck

Lokal tid:
08:58:13
Innsbruck
Administrative Region:Tirol
Befolkning:132 236
Telefonopkald:
+43-512
Postnummer:
6010-6040
6080

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
InnsbruckInnsbruck
Innsbruck

Innsbruck

Innsbruck
localityLæs mere
Austria Trend Hotel Congress Innsbruck

Austria Trend Hotel Congress Innsbruck

Rennweg 12a, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Sailer
Hotel ibis Innsbruck

Hotel ibis Innsbruck

Sterzinger Straße 1, Innsbruck
lodgingLæs mere
Best Western Plus Hotel Goldener Adler

Best Western Plus Hotel Goldener Adler

Herzog-Friedrich-Straße 6, Innsbruck
lodgingLæs mere
Budget Hotel Pension Stoi

Budget Hotel Pension Stoi

Salurner Straße 7, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Innsbruck

Hotel Innsbruck

Innrain 3, Innsbruck
spaLæs mere

📑 Innsbruck alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning