Steder i Oberwart

Lokal tid:
19:35:25
Oberwart
Reiters Reserve Supreme

Reiters Reserve Supreme

Am Golfplatz 1, Bad Tatzmannsdorf
spaLæs mere
Gästewohnung Ida

Gästewohnung Ida

Wiener Straße 33, Oberwart
lodgingLæs mere
Pension / Restaurant Frühwirth

Pension / Restaurant Frühwirth

Parkstraße 4, Bad Tatzmannsdorf
restaurantLæs mere

Technisches Büro für Mechatronik

Mozartgasse 39, Oberwart
point_of_interestLæs mere
Dieselkino Oberwart
INTERSPAR

INTERSPAR

Oberwarter Bundesstraße 316, Unterwart
supermarketLæs mere

📑 Oberwart alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning