Punkt af interesse i nærheden Biber Stüberl

Lokal tid:
19:05:40
Biber Stüberl, Author: Mario Passini

Biber Stüberl

4, Biberstraße, 1010, Wien, AT Österreich
Kontakter telefon: +43
Latitude: 48.208046, Longitude: 16.3804325
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Dr. Farmer SteuerberatungsgesmbH

Biberstraße 4, Wien
financeLæs mere
Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Biberstraße 4, Wien
hair_careLæs mere
RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

Biberstraße 2, Wien
restaurantLæs mere

Mr. Dr. Wolfgang Ulm

Biberstraße 3, Wien
lawyerLæs mere

Dr. Georg Platthy

Biberstraße 3, Wien
doctorLæs mere

Mr. Dr. Kurt Summer

Biberstraße 3, Wien
point_of_interestLæs mere

Mr. Mag. Michael Rudnigger

Biberstraße 3, Wien
lawyerLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning