Punkt af interesse nær 48.20795, 16.379204

Lokal tid:
00:32:11

Mag. Eva Tesar

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B, Wien
doctorLæs mere
Second Hand Shop Designers Breeze

Second Hand Shop Designers Breeze

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B, Wien
clothing_storeLæs mere
More IT Solutions GmbH

More IT Solutions GmbH

Hertha-Firnberg-Straße 7, Wien
storeLæs mere

TintoRosso

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4b, Wien
barLæs mere

Frauenärztin Dr. Uta Loner

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B/3, Wien
doctorLæs mere
Casa Xandarella

Casa Xandarella

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4, Wien
barLæs mere
Telefonzelle A1

Telefonzelle A1

-Karl-Lueger-Platz, Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning