Punkt af interesse nær 48.208516, 16.380894

Åben kort
Lokal tid:
09:49:39

KITCH Grill & Bar - by juan amador

Falkestraße 5, Wien
restaurantLæs mere

ART Halloween Horror Night

Falkestraße 5, Wien
point_of_interestLæs mere

ART club

Falkestraße 5, Wien
barLæs mere

Oberbayern

Biberstraße 8, Wien
barLæs mere

Publitechzeitschriften u Buch- VerlagsgesmbH

Biberstraße 8, Wien
point_of_interestLæs mere

Dr. Wilhelm Tenner - Kinder- u. Jugendpsychiater (PRIVAT)

Biberstraße 8/4/13, Wien
doctorLæs mere

Rooftop office, CoopHimmelblau

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

Dr. Haig Asenbauer

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

TB Consult und Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

NL Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

Dr. Werner Sporn

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

Dr. Angela Werner

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

MMA Trading GmbH

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

Feichtinger Schmuckhandels GmbH

Stubenring 18, Wien
jewelry_storeLæs mere

Cadaxo GmbH

Stubenring 18, Wien
point_of_interestLæs mere

Gleebes Gmbh .. ESL Price Tags ... Retail Solution 4.0

Stubenring 18 Top 5, Wien
point_of_interestLæs mere

PEH Wertpapier AG Österreich

Stubenring 18, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Brugger & Piber GmbH

Stubenring 18, Wien
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning