Restaurant i nærheden Kitch

Lokal tid:
01:02:22
Kitch, Author: KITCH Pizzeria

Kitch

8, Biberstraße, 1010, Wien, AT Østrig
Kontakter telefon: +43 1 512055111
Internet side: kitch.at
Latitude: 48.2086147, Longitude: 16.3809693
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Restaurant:

Art Dinner Club
KITCH Grill & Bar - by juan amador

KITCH Grill & Bar - by juan amador

Falkestraße 5, Wien
restaurantLæs mere
Mercado
Just Taste Weinshop.Bar
Comida y Ron

Restaurant Richardhof Betriebsges.m.b.H.

Stubenring 20, Wien
restaurantLæs mere
Biber Stüberl

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning