Steder i Villach

Lokal tid:
09:02:27
Villach
Administrative Region:Kärnten
Befolkning:61 662
Telefonopkald:
+43-4242
Postnummer:
9500
9504
9523
9524
9580
9585
9586
9587

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
VillachVillach
Villach
Hotel City Villach

Hotel City Villach

Bahnhofplatz 3, Villach
casinoLæs mere
Holiday Inn Villach

Holiday Inn Villach

Europaplatz 1 - 2, Villach
lodgingLæs mere
Hotel Garni Sohler

Hotel Garni Sohler

Warmbader Allee 66, Villach
lodgingLæs mere
Wellness Hotel Seestuben

Wellness Hotel Seestuben

Treffner Straße 94, Villach
spaLæs mere
Gasthof Bacher

Gasthof Bacher

Vassacher Straße 58, Villach
lodgingLæs mere
Hotel Kramer

Hotel Kramer

Italiener Straße 14, Villach
lodgingLæs mere

📑 Villach alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning