Steder i Wels

Lokal tid:
19:33:39
Wels
Best Western Amedia Wels

Best Western Amedia Wels

Adlerstraße 1, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Gösserbräu

Hotel Gösserbräu

Kaiser-Josef-Platz 27, Wels
lodgingLæs mere
Boutique Hotel Hauser

Boutique Hotel Hauser

Bäckergasse 7, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Ploberger

Hotel Ploberger

Kaiser-Josef-Platz 21, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Alexandra****

Hotel Alexandra****

Doktor-Schauer-Straße 21, Wels
lodgingLæs mere
Kremsmünstererhof Hotel

Kremsmünstererhof Hotel

Stadtplatz 62, Wels
lodgingLæs mere

📑 Wels alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning