Steder i Wien

Lokal tid:
09:00:48
Wien
Administrative Region:Wien
Befolkning:1 867 582
Telefonopkald:
+43-1
Postnummer:
1010-1423
1600
1601
1810
1901

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
WienWien
Vienna
Hotel Royal

Hotel Royal

Singerstraße 3, Wien
lodgingLæs mere
Hotel am Stephansplatz

Hotel am Stephansplatz

Stephansplatz 9, Wien
barLæs mere
Do&Co Hotel Vienna

Do&Co Hotel Vienna

Stephansplatz 12, Wien
barLæs mere
Hotel Kaiserin Elisabeth

Hotel Kaiserin Elisabeth

Weihburggasse 3, Wien
lodgingLæs mere
Kärntnerhof

Kärntnerhof

Grashofgasse 4, Wien
lodgingLæs mere
Graben Hotel

Graben Hotel

Dorotheergasse 3, Wien
lodgingLæs mere

📑 Wien alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning