Lufthavn i Østrig

Lokal tid:
21:26:10

Air Malta p.l.c.

Opernring 1, Wien
airportLæs mere

Heliport LPD Wien

Schottenring 7-9, Wien
airportLæs mere

Helipad

Boerhaavegasse 8A, Wien
airportLæs mere
Ilse Ernst - Airportservice in Wien seit über 25 Jahren !

Ilse Ernst - Airportservice in Wien seit über 25 Jahren !

9, Wehrgasse, Wien
airportLæs mere
Airport Service Vienna, airport taxi, minibus service

Airport Service Vienna, airport taxi, minibus service

Wehrgasse 11, Wien
airportLæs mere

Wiener Luftfahrerverband

Hauslabgasse 24, Wien
airportLæs mere
Hubschrauberlandeplatz

Hubschrauberlandeplatz

Währinger Gürtel 18-20, Wien
airportLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning