Parkering i Østrig

Lokal tid:
19:27:55

Park

-Karl-Lueger-Platz, Doktor-Karl-Lueger-Platz 4, Wien
parkingLæs mere
BOE Garage Cobdengasse

BOE Garage Cobdengasse

Cobdengasse 2, Wien
parkingLæs mere
Garage Georg Cochplatz

Garage Georg Cochplatz

Georg-Coch-Platz, Wien
parkingLæs mere

Parking

Wiesingerstraße 6, Wien
parkingLæs mere

Garage Am Stadtpark

Am Stadtpark 1, Wien
parkingLæs mere
Garage Wien Mitte - The Mall

Garage Wien Mitte - The Mall

Gigergasse 2, Wien
parkingLæs mere
Garage Capricorno

Garage Capricorno

Schwedenplatz 3-4, Wien
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning