Apotek i Østrig

Lokal tid:
01:02:03
Urania-Apotheke
Apotheke zum römischen Kaiser

Apotheke zum römischen Kaiser

Wollzeile 13, Wien-Innere Stadt
pharmacyLæs mere
Schweden Apotheke

Schweden Apotheke

Schwedenplatz 2, Wien
pharmacyLæs mere
Apotheke Zum goldenen Reichsapfel

Apotheke Zum goldenen Reichsapfel

Singerstraße 15, Wien
pharmacyLæs mere
Apotheke zur hl. Elisabeth

Apotheke zur hl. Elisabeth

Landstraßer Hauptstraße 4, Wien
pharmacyLæs mere
Brady-Apotheke
Apotheke Zur goldenen Krone

Apotheke Zur goldenen Krone

Himmelpfortgasse 14, Wien-Innere Stadt
pharmacyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning