Togstation i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:14:47
Center Wien Mitte
Wien Mitte
Wien Praterstern
Wien Rennweg Bahnhof
Wien Hauptbahnhof
Wien Hbf.
Wien Franz-Josefs-Bahnhof
Vienna Central Station

Vienna Central Station

Alfred-Adler-Straße 107, Wien
train_stationLæs mere
Vienna Bio Center St.Marx
Wien Traisengasse Bahnhof
Wien Westbahnhof
Wien Spittelau Bahnhof
Wien Hbf (Autoreisezuganlage)
Wien Matzleinsdorfer Platz
Handelskai
Wien Geiselbergstraße Bahnhof
Wien Praterkai Bahnhof
Gersthof
Wien Krottenbachstraße Bahnhof

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning