Stadion i Østrig

Lokal tid:
16:43:42

Wien Stadion

Wiener Praterstadion-Ernst-Happel-Stadion 4082, Wien
stadiumLæs mere
Ernst Happel Stadion

Ernst Happel Stadion

Meiereistraße 7, Wien
stadiumLæs mere
Ferry-Dusika-Hallenstadion

Ferry-Dusika-Hallenstadion

Engerthstraße 267-269, Wien
stadiumLæs mere
Estadio de Colegio

Estadio de Colegio

Donauufer Autobahn, Wien
stadiumLæs mere
Hohe Warte Stadium

Hohe Warte Stadium

Klabundgasse 11, Wien
stadiumLæs mere
Fortuna-Platz

Fortuna-Platz

Krottenbachstraße geg., Wien
stadiumLæs mere
Generali-Arena

Generali-Arena

Horrplatz 1, Wien
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning