Kirke i Østrig

Lokal tid:
09:03:26
Dominican Church
Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Postgasse 8-12, Wien
churchLæs mere
MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere

Jesuiten Provinzialat SJ

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere
Jesuit Church

Jesuit Church

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere
Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz, Wien-Innere Stadt
churchLæs mere
Jesuiten

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning