Taxaholdeplads i Østrig

Lokal tid:
18:00:54

Taxistand Porzellangasse

Porzellangasse, Wien
taxi_standLæs mere
Taxistand Franz-Josefs-Bahnhof

Taxistand Franz-Josefs-Bahnhof

Nordbergstraße, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz Volksoper

Volksoper, Wien
taxi_standLæs mere
Taxistandplatz AKH

Taxistandplatz AKH

Währinger Gürtel 18-20, Wien
taxi_standLæs mere
Taxistandplatz Lerchenfeldergürtel

Taxistandplatz Lerchenfeldergürtel

Lerchenfelder Gürtel 1170, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz 1507

Gablenzgasse, Wien
taxi_standLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning