Måltid takeaway i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
06:58:58

Kebap-Pizza-Nudel Parkring

Parkring geg, Wien
meal_takeawayLæs mere

G&A HACKL

Gastronomiebetriebsges.m.b.H., Fleischmakrt 1a, Wien
meal_takeawayLæs mere

Kolonitz Beisl - Alt Wiener Wiazhaus (Zum Kirchenwirt)

Bechardgasse 2, Wien
restaurantLæs mere

VITAL VIENNA PICCOLO PADRONE

Radetzkyplatz 2, Wien
meal_takeawayLæs mere

Al Caminetto Restaurant - Pizzaria, Wien - Vienna

Krugerstraße 4, Wien
meal_takeawayLæs mere

Ristorante - Pizza, L`asino Che Ride Wien, Vienna

Augustinerstraße 12, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning