Bibliotek i Østrig

Lokal tid:
21:26:52
University Library of University for Applied Art of Vienna

University Library of University for Applied Art of Vienna

Oskar-Kokoschka-Platz 2, Wien
libraryLæs mere
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

Marxergasse 2, 4. Stock, Wien
libraryLæs mere

Kirchliches Bibliothekswerk

Seilerstätte 8, Wien
libraryLæs mere

Bücherei Zirkusgasse

Zirkusgasse 3, Wien
libraryLæs mere
Vienna Public Libraries: Library Zirkusgasse

Vienna Public Libraries: Library Zirkusgasse

Zirkusgasse 3, Wien
libraryLæs mere

Ministerialbibliothek d Bundesministerium f Finanzen

Himmelpfortgasse 4, Wien
libraryLæs mere

Universitätsbibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien

1, Anton-von-Webern-Platz, Wien
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning