Dyrlægebehandling i Østrig

Lokal tid:
05:04:06
CityVet Therapiezentrum

CityVet Therapiezentrum

Singerstrasse 30, Eingang Seilerstätte 8, Wien
veterinary_careLæs mere
Tierarztpraxis am Stadtpark

Tierarztpraxis am Stadtpark

Reisnerstraße 7, Wien
veterinary_careLæs mere
Dipl-TA Dr. Helmut Roscher

Dipl-TA Dr. Helmut Roscher

Rechte Bahngasse 8, Wien
veterinary_careLæs mere
Dr. Dögl Brigitte
Tierarztpraxis Czerninplatz

Tierarztpraxis Czerninplatz

Czerninplatz 5, Wien
veterinary_careLæs mere
Vitalogic Dr. Spona Vertriebsges.m.b.H

Vitalogic Dr. Spona Vertriebsges.m.b.H

Praterstrasse 45/12, Wien
veterinary_careLæs mere

DDr. Michael Antolini

Salesianergasse 8, Wien
veterinary_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning