Vinhandel i Østrig

Lokal tid:
01:01:36
Just Taste Weinshop.Bar
Civediamo Wine Trade e.U.

Civediamo Wine Trade e.U.

Rosenbursenstraße 2, Wien
liquor_storeLæs mere
Leo HILLINGER Wineshop & Bar

Leo HILLINGER Wineshop & Bar

1010, Wollzeile 25, Wien
barLæs mere

Groszer Wein

Wiesingerstraße 6, Wien
liquor_storeLæs mere
Vinothek DER WEIN

Vinothek DER WEIN

Riemergasse 6, Wien
liquor_storeLæs mere
Weinarchiv im Palais Coburg

Weinarchiv im Palais Coburg

Coburgbastei 4, Wien
liquor_storeLæs mere

Monopolowa Dry Gin

Strobelgasse 2, Wien
liquor_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning