Ejendomsmægler i Østrig

Lokal tid:
09:03:21

Spiegelfeld International GmbH

Stubenring 20, Wien
real_estate_agencyLæs mere
Spiegelfeld Immobilien GmbH

Spiegelfeld Immobilien GmbH

Stubenring 20, Wien
real_estate_agencyLæs mere

READ Immobilienprojektierungs- und Entwicklungs GmbH & Co KG

Stubenring 24, Wien
real_estate_agencyLæs mere

PEH Wertpapier AG Österreich

Stubenring 18, Wien
real_estate_agencyLæs mere
ACB Bauplanung GmbH
Modesta Real Estate - MG Real Estate GmbH

Modesta Real Estate - MG Real Estate GmbH

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Nigg & Gertelics OEG

Stubenring 14, Wien
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning