Naturlige træk i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
23:03:55

ANDRON Immobilien und BeteiligungsgesmbH

Bösendorferstraße 9, Wien
natural_featureLæs mere

Konstantinteich

Leopoldstadt
natural_featureLæs mere

Konstantinhügel

Leopoldstadt
natural_featureLæs mere

Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und Entwicklungs GmbH

Handelskai 265, Wien
natural_featureLæs mere

Garten Universumstrasse

Brigittenau
natural_featureLæs mere

Oberes Heustadelwasser

Leopoldstadt
natural_featureLæs mere

Isla del Danubio

Austria
natural_featureLæs mere

Unteres Heustadelwasser

Leopoldstadt
natural_featureLæs mere

Pollyssound Tanzmusikduo

Kennergasse 10, Wien
natural_featureLæs mere

Gänsehäufel

Donaustadt
natural_featureLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning