Parkere i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
09:05:43

Öffentlicher Park

Karl-Lueger-Platz, Doktor-Karl-Lueger-Platz 2, Wien
parkLæs mere

Stadtpark picnic meadow

'21.5"N 16°22'49.0"E
parkLæs mere

Öffentlicher Park

Kumpfgasse 6, Wien
parkLæs mere

Stadtpark

Parkring 1343/1, Wien
parkLæs mere

UNSERE GARTEN

Parkring 1343/1, Wien
parkLæs mere

Öffentlicher Park

Rabensteig 2, Wien
parkLæs mere

Hundezone Wienflusspromenade

Untergrundbahn Station Stadtpark 3210, Wien
parkLæs mere

Cafe Français Stadtpark

Johannesgasse 33, Wien
barLæs mere

Öffentlicher Park

Fichtegasse 4, Wien
parkLæs mere

Donnerbrunnen

Plankengasse, Wien
parkLæs mere

HECKE • 2 • GO

Salztorgasse 5/17, Wien
parkLæs mere

Czapkapark

Rasumofskygasse, Wien
parkLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning