Biograf i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:12:20

Gartenbaukino

Parkring 12, Wien
movie_theaterLæs mere

Village Cinema Centre Vienna

Landstraßer Hauptstraße 2A, Wien
movie_theaterLæs mere

wienXtra-cinemagic

Uraniastraße 1, Wien
movie_theaterLæs mere

URANIA KINO

Uraniastraße 1, Wien
movie_theaterLæs mere

Cine Center

Fleischmarkt 6, Wien
movie_theaterLæs mere

Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4, Wien
movie_theaterLæs mere

Filmarchiv Austria

Johannesgasse 4, Wien
movie_theaterLæs mere

Theater Nestroyhof Hamakom

Nestroyplatz 1, Wien
movie_theaterLæs mere

Actors Studio

Tuchlauben 13, Wien
movie_theaterLæs mere

Artis International

Schultergasse 5, Wien
movie_theaterLæs mere

Lichtspieltheater - Betriebsgesellschaft m.b.H.

Tuchlauben 7, Wien
movie_theaterLæs mere

Kasino

Schwarzenbergplatz 1, Wien
movie_theaterLæs mere

維也納歌劇院

Walfischgasse 2, Wien
movie_theaterLæs mere

Österreichisches Filmmuseum

Augustinerstraße 1, Wien
museumLæs mere

City cinema in the House of artists Vienna

Akademiestraße 13, Wien
movie_theaterLæs mere

Theaterverein Wien

Karlsplatz 5, Wien
movie_theaterLæs mere

Kino Unter Sternen

Karlsplatz, Resselpark, Wien
movie_theaterLæs mere

Filmarchiv Austria

Obere Augartenstraße 1, Wien
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning