Biograf i Østrig

Lokal tid:
21:07:40
Gartenbaukino

Gartenbaukino

Parkring 12, Wien
movie_theaterLæs mere
Village Cinema Wien Mitte

Village Cinema Wien Mitte

Landstraßer Hauptstraße 2A, Wien
movie_theaterLæs mere

wienXtra-cinemagic

Uraniastraße 1, Wien
movie_theaterLæs mere
URANIA KINO

URANIA KINO

Uraniastraße 1, Wien
movie_theaterLæs mere
Cine Center

Cine Center

Fleischmarkt 6, Wien
movie_theaterLæs mere
Metro Kinokulturhaus

Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4, Wien
movie_theaterLæs mere

Filmarchiv Austria

Johannesgasse 4, Wien
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning