Politi i Østrig

Lokal tid:
05:15:40
Police Inspectorate Vienna - Laurenzerberg

Police Inspectorate Vienna - Laurenzerberg

Laurenzerberg 2, Wien
policeLæs mere

Police station Wien Mitte

Invalidenstraße 2, Wien
local_government_officeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien
policeLæs mere

Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien-Leopoldstadt
policeLæs mere

Security Academy - Education Wien

Marokkanergasse 4, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Goethegasse 1, Wien-Innere Stadt
policeLæs mere
Police Inspectorate Vienna - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Police Inspectorate Vienna - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Kärntnertorpassage, Wien
policeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning