Politi i Østrig

Lokal tid:
19:29:49
Polizeiinspektion Wien - Laurenzerberg

Polizeiinspektion Wien - Laurenzerberg

Laurenzerberg 2, Wien
policeLæs mere

Polizeiinspektion Wien Mitte

Invalidenstraße 2, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien
policeLæs mere

Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien-Leopoldstadt
policeLæs mere

Sicherheitsakademie - Bildungszentrum Wien

Marokkanergasse 4, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Goethegasse 1, Wien-Innere Stadt
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Polizeiinspektion Wien - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Kärntnertorpassage, Wien
policeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning