Postkontor i Østrig

Lokal tid:
09:05:59
Postbriefkasten

Postbriefkasten

Beatrixgasse 4A, Wien,Landstraße
post_officeLæs mere

Postbriefkasten

Marc-Aurel-Straße 12, Wien,Innere Stadt
post_officeLæs mere

Postbriefkasten

Spiegelgasse 3, Wien,Innere Stadt
post_officeLæs mere
Post Offices and BAWAG P.S.K.

Post Offices and BAWAG P.S.K.

Wipplingerstraße 1, Wien
post_officeLæs mere
Post Offices and BAWAG P.S.K.

Post Offices and BAWAG P.S.K.

Krugerstraße 13, Wien
post_officeLæs mere
Postbriefkasten

Postbriefkasten

Löwengasse 15, Wien,Landstraße
post_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning