Bageri i Østrig

Lokal tid:
05:03:52
Ankerbrot AG
AIDA Prousek & Co. Chocolaterie & Grosskonditorei

AIDA Prousek & Co. Chocolaterie & Grosskonditorei

Wollzeile 28, Wien
bakeryLæs mere
Oberlaa Konditorei Gmbh & Co Kg

Oberlaa Konditorei Gmbh & Co Kg

Landstraßer Hauptstraße 1, Wien
restaurantLæs mere
Biscuiterie Bretagne

Biscuiterie Bretagne

Fleischmarkt 28, Wien
bakeryLæs mere
Walter Reimer Ges.m.b.H.

Walter Reimer Ges.m.b.H.

Wollzeile 26, Wien
bakeryLæs mere

Der Mann der verwöhnt

Landstraßer Hauptstraße 1/3, Wien
bakeryLæs mere
Franz Felber & Co. GmbH

Franz Felber & Co. GmbH

Wollzeile 23, Wien
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning