Politisk i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
09:05:05

Phoenix GmbH

Phoenix GmbH, Zedlitzgasse 5, Wien
neighborhoodLæs mere

Stephansdom

Innere Stadt
neighborhoodLæs mere

Kindergruppen TEO

Kindergruppen TEO, Lugeck 7, Wien
politicalLæs mere

B3 hospitality service GmbH

B3 hospitality service GmbH, Weihburggasse 18-20, Wien
neighborhoodLæs mere

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft, Stallburggasse 2, Wien
neighborhoodLæs mere

Zum Schwarzen Kameel

Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, Wien
restaurantLæs mere

GAL Apartments Vienna - Your Home in the Heart of Vienna

GAL Apartments Vienna - Your Home in the Heart of Vienna, Große Mohrengasse 29, Wien
neighborhoodLæs mere

Pavorex GmbH

Pavorex GmbH, Stadiongasse 2, Wien
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning