Zoo i Østrig

Lokal tid:
23:43:26
Schmetterlinghaus

Schmetterlinghaus

Palmenhaus Burggarten Hofburg, Wien
zooLæs mere
Stephen Fried Ges.mbH

Stephen Fried Ges.mbH

Palmenhaus Burggarten, Hofburg, Wien
zooLæs mere
Gstetten
Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo

Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo

Fritz-Grünbaum-Platz 1, Wien
aquariumLæs mere
Hundezone

Hundezone

Lindenbauergasse 2, Wien
zooLæs mere
tier & wir Markt

tier & wir Markt

Linzer Straße 107, Wien
pet_storeLæs mere
Regenwaldhaus

Regenwaldhaus

Schönbrunn, Wien
zooLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning