Nabolag i Østrig

Lokal tid:
01:00:25

Phoenix GmbH

Phoenix GmbH, Zedlitzgasse 5, Wien
neighborhoodLæs mere
Stephansdom

Stephansdom

Innere Stadt
neighborhoodLæs mere

B3 hospitality service GmbH

B3 hospitality service GmbH, Weihburggasse 18-20, Wien
neighborhoodLæs mere
Klos Heinrich KG

Klos Heinrich KG

Klos Heinrich KG, Vorlaufstraße 1, Wien
neighborhoodLæs mere
Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft, Stallburggasse 2, Wien
neighborhoodLæs mere
Zum Schwarzen Kameel

Zum Schwarzen Kameel

Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, Wien
restaurantLæs mere
GAL Apartments Vienna - Your Home in the Heart of Vienna

GAL Apartments Vienna - Your Home in the Heart of Vienna

GAL Apartments Vienna - Your Home in the Heart of Vienna, Große Mohrengasse 29, Wien
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning