Ambassade i Østrig

Lokal tid:
00:34:28

Konsulat von San Marino

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
embassyLæs mere

Kandadische Botschaft

Laurenzerberg 2, Wien
embassyLæs mere

Botschaft von Kanada

Austria, Laurenzerberg 2, Wien
embassyLæs mere

Konsulat der Republik Zypern

Singerstraße 27, Wien
embassyLæs mere

Botschaft von Belize

Franz-Josefs-Kai 13, Wien
embassyLæs mere
Konsulat v. Belize

Konsulat v. Belize

Franz-Josefs-Kai 13, Wien
embassyLæs mere
Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika

Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika

Parkring 12A, Wien
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning