Melitta Rockenbauer i Wien

Lokal tid:
00:33:44
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
LørdagLukket
SøndagLukket
24, Stubenring, 1010, Wien, AT Ausztria
Kontakter telefon: +43 1 5128360
Internet side: www.nurit.at
Latitude: 48.2077612, Longitude: 16.380439
Større kort og retninger

Kommentar 0

Nærmeste Tøjbutik:

Sturm - Herrenausstatter am Parkring

Sturm - Herrenausstatter am Parkring

Parkring 2, Wien
clothing_storeLæs mere
Second Hand Shop Designers Breeze

Second Hand Shop Designers Breeze

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B, Wien
clothing_storeLæs mere

Mrs. Elisabeth Burian

Stubenring 16, Wien
clothing_storeLæs mere
Wolford Boutique Wien

Wolford Boutique Wien

Wollzeile 37, Wien
clothing_storeLæs mere
Palmers AG
Palmers Textil AG

Palmers Textil AG

Wollzeile 37, Wien
clothing_storeLæs mere
Nagy Hüte GesmbH & Co KG

Nagy Hüte GesmbH & Co KG

Wollzeile 36, Wien
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning