Punkt af interesse nær 48.208707, 16.381336

Lokal tid:
21:24:51
Hotel Post

Hotel Post

Fleischmarkt 24, Wien
lodgingLæs mere
Schick Hotel Capricorno

Schick Hotel Capricorno

Schwedenplatz 3-4, Wien
lodgingLæs mere
Hilton Vienna

Hilton Vienna

Am Stadtpark 1, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Austria

Hotel Austria

Fleischmarkt 20, Wien
lodgingLæs mere
Kärntnerhof

Kärntnerhof

Grashofgasse 4, Wien
lodgingLæs mere
Schick Hotel Am Parkring

Schick Hotel Am Parkring

Parkring 12, Wien
lodgingLæs mere
Palais Coburg Residenz

Palais Coburg Residenz

Coburgbastei 4, Wien
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning