Restaurant nær 48.207953, 16.380259

Lokal tid:
00:32:34
RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

Biberstraße 2, Wien
restaurantLæs mere
Biber Stüberl

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere
Biberstube
Café Milano

Café Milano

Stubenring 24, Innere Stadt (1.Bez)
restaurantLæs mere
Jamie's Italian Vienna Downtown

Jamie's Italian Vienna Downtown

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere
Jamie Oliver

Jamie Oliver

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Fang & Zhao Ges.m.b.h.

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning