Second Hand Shop Designers Breeze i Wien

Lokal tid:
09:04:33
Ingen oplysninger

🕗 åbningstider

MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
SøndagIngen oplysninger
4B, Doktor-Karl-Lueger-Platz, 1010, Wien, AT Austria
Kontakter telefon: +43 1 5126403
Latitude: 48.2079496, Longitude: 16.3792037
Større kort og retninger

Kommentar 1

  • Brenda Jane Smyth Brady

    Brenda Jane Smyth Brady

    ::

    Too small. You can't really look at stuff properly and high prices...come on guys, get real, it is used clothing.

Nærmeste Tøjbutik:

Wolford Boutique Wien

Wolford Boutique Wien

Wollzeile 37, Wien
clothing_storeLæs mere
Palmers Textil AG

Palmers Textil AG

Wollzeile 37, Wien
clothing_storeLæs mere
Nagy Hüte GesmbH & Co KG

Nagy Hüte GesmbH & Co KG

Wollzeile 36, Wien
clothing_storeLæs mere

Änderungsschneider

Wollzeile 35-29, Wien
clothing_storeLæs mere

Gloriette Fashion GmbH

Wollzeile 36, Wien
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning