Butik i nærheden Civediamo Wine Trade e.U.

Lokal tid:
18:03:36
Civediamo Wine Trade e.U.

Civediamo Wine Trade e.U.

Rosenbursenstraße 2, Wien Österreich
Kontakter telefon: +43
Latitude: 48.2093821, Longitude: 16.3803636
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Butik:

TANI.GO Schmuckhandelsgesellschaft m.b.H. & Co.KG.

Dominikanerbastei 5, Wien
storeLæs mere
Kunststopferei Pavlovsky

Kunststopferei Pavlovsky

Predigergasse 3, Wien
storeLæs mere

Mrs. Elisabeth Burian

Stubenring 16, Wien
clothing_storeLæs mere
myTeak HandelsgmbH

Günther Schwaiger - Client Server Solutions KG

Stubenring 4, Wien
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning